Back to top

آیا من می توانم ترجمه سایت به زبان کشور خودم را انجام دهم؟

 

اگر وقت کافی دارید و بر زبان کشور تان و زبان انگلیسی مسلط هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید تا به شما بگوییم به چه نیاز دارید. این کار، کار نسبتاً حجیمی است و علاوه بر آن ، نیازمند به وجود تعهد برای پشتیبانی این  ترجمه است. ما تنها پیشنهادهایی را قبول می کنیم که داوطلب حاضر به همکاری درازمدت در مورد ترجمه و بروز کردن آن ترجمه باشد. ترجمه های اسپانیایی، فرانسه، پرتقالی، آلمانی و فارسی توسط اعضا داوطلب انجام شده است.