Back to top

اگر با یک مهمان یا میزبان مشکلی داشتم؟!

 

1-      لطفا ً بررسی کنید که  آیا این مورد یک مورد سوء تفاهم و یا  اختلاف فرهنگی میتواند باشد؟ اگر چنین بود، از آن بگذرید.

2-      اگر فکر می کنید دیگر میزبانان و یا مهمانان بهتر است این مورد را بدانند، در صفحه  بازخورد ، نمره منفی برای آن عضو در نظر بگیرید. نمایه "ارائه بازخورد" در صفحه مشخصات عضو یاد شده را کلیک کنید، و مشکل را توضیح دهید. البته برای نمره او گزینه "منفی" و یا "خنثی" در نظر بگیرید.

3-      اگر با یک بدرفتاری جدی ( دزدی، مزاحمت اخلاقی و غیره) مواجه شده  بودید، لطفاً  از طریق فورم تماس ، به ما اطلاع دهید. در موارد جدی، به عضو یاد شده تذکر داده می شود (بدون نام بردن از شما) و یا عضویت او لغو می شود.

4-      اگر موردی که شما با آن مواجه شدید، یک مورد خلاف کاری یا قانون شکنی بود، به پلیس اطلاع دهید.