Back to top

وارم شاورز چیست؟

انجمن وارم شاورز یک تبادل امکانات مجانی برای دوچرخه سواران سایکل توریست ( کسانی که با دوچرخه سفر می کنند) است. کسانی که مایلند میزبان سایکل توریستها شوند میتوانند با نام نویسی در این گروه عضو شوند. بدین ترتیب گاهگاهی شاید مهمان توریستی داشته باشند که با دوچرخه سفر می کند ، چایی باهم بنوشند و  داستانی در مورد این طریق زندگی بشنوند