Back to top

چگونه حسابم را حذف کنم؟

 

شما می توانید نمایۀ   "حذف حساب" را کلیک کنید (  تصویر )  ( این نمایۀ در پایین صفحه "ویرایش حساب" قرار دارد) . و سپس راهنماییها را دنبال کنید. توجه کنید که اگر تنها میخواهید برای مدتی مردم با شما تماس نگیرند، کافی است گزینه " فعلاً در دسترس نیستم."   (  تصویر ) را در همان صفحه "ویرایش حساب" کلیک کنید.