Back to top

همیاری پولی

 

مسلما ً نگهداری سایت هزینه بر است ، اگر مایلید کمکی در زمینه هزینه های مالی انجام دهید، به صفحه اهدا ( یا همین صفحه حاضر) بروید و هر مبلغی را که مایلید از طریق کارتهای اعتباری زیر ارسال دارید. تمام پولهای دریافت شده در جهت نگهداری سایت مصرف خواهد شد.
 

 

برای یکبار

 (برای چندین بار طی یک بازه زمانی مشخص (هر زمانی که خواستید میتوانید پرداختهای آینده منتفی کنید

 

 

 

Thanks,
-Randy

دیدگاه‌ها