Back to top

آیا من میتوانم دو آدرس مجزا برای مهمان پذیری داشته باشم؟

بله میتوانید. ولی باید دو تا حساب جدا کانه داشته باشید.میتوانید هرکدام از آنها را جداگانه هر جور صلاح میدانید در دسترس یا غیر قابل دسترس کنید .

چناچه از گوگل ایمیل استفاده میکنید ، اینکار ساده تر است و دیگر نیازی به دو ایمیل جداگانه نخواهید داشت.بااستفاده از
"plus addressing".

اگر ایمیلتان به شکل نام you@gmail.com است میتوانید از آن دو حساب کاربری وارم شاورز درست کنید که بر پایه دو آدرس ایمیل ذیل خواهند بود:
you+florida_house@gmail.co
you+michigan_house@gmail.com

تمام ایمیلهای ارسال شده به دو آدرس فوق به آدرس you@gmail.com خواهند رفت.