Back to top

من یک میزبان هستم و پذیرای مهمان . آیا همین کافی نیست؟

مهمانپذیری شما بسیار زیاد قابل ستایش است. ما معتقدیم که آینده این انجمن متکی به مشارکت مالی تمامی اعضاست ، گرچه همه اعضا میتوانند یک سطح برای عضویت خود انتخاب کنند. در مورد شما ،اگر در حال حاضر نمیخواهید کمک مالی بکنید، میتوانید گزینه مجانی 0$ "فقط پذیرای مهمان" را برای سطح عضویت خود انتخاب کنید
تشکر!