Back to top

چرا درخواست کمک می کنید؟

جامعه وارم شاورز بزرگ شده است [50,000 عضو با 15 زبان مختلف در سراسر دنیا](https://www.warmshowers.org/country_count). ما نیازمند بهبود زیربنایی و پشتیبانی از آن هستم ( هر دو این موارد بسیار پر هزینه هستند) و حل مشکلات اعضا و پشتیبانی از آنها هم هست. ما معتقدیم که ادامه حیات وارم شاورز بطور دراز مدت لازم میدارد که از لحاظ مالی پایدار باشیم و این بکمک اعضای وارم شاورز امکانپذیر است.