Back to top

درصد و میزان پاسخگویی من غلط است!

ما درصد پاسخگویی را بر اساس درخواستهای که شما دریافت داشته اید ولی پاسخی نداده اید محاسبه می کنیم.چناچه شما به هر درخواست پاسخ داده باشید ( مهم نیست مثبت بوده باشد یا منفی) شما 100% پاسخگو بوده اید . ما میدانی در بعضی موارد از لحاظ منطقی پاسخی نیاز نیست و یا مواردی که شما به طریق دیگری پاسخ میدهید( تماس تلفنی و یا ...) ولی سیستم راهی برای دانستن آن ندارد. بنابر این تنها در صورتی که به همه موارد پاسخ دهید درصد پاسخگویی شما 100% خواهد شد . برای پیدا کردن درخواستهایی که پاسخ نداده اید به **درخواست پاسخ داده نشده** در قسمت پیغامهایتان رجوع کنید.