Back to top

من میزبان دوچرخه سواران هستم. پس چرا هیچ درخواستی دریافت نمی کنم؟

این موارد رو بررسی کنید : آیا عکس پروفایل دارید؟ آیا در صفحه مشخصات خود، چیزی در مورد خود نوشته اید که باعث شود مهمان های آینده شما رو " مناسب " ببینند؟

توجه کنید که مناطق و شهرهایی هستند که دارای تعداد میزبان های بسیار زیاد و تعداد دوچرخه سواران کمی هستند و این مساله قابل حل نیست!